Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων οδικής ασφάλειας που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “SaferAfrica – Innovating dialogue and problems appraisal for a safer Africa”, με στόχο να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής οδικής ασφάλειας και τους εμπλεκόμενους φορείς με στοιχεία αναφορικά με κρίσιμους παράγοντες κινδύνου, σχετικές δράσεις καθώς και ορθές πρακτικές. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020. Για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, ανάπτυχθηκε ένα σύστημα οργάνωσης και ανάλυσης προκειμένου να παραχθούν δείκτες και να προσδιοριστούν κρίσιμοι τομείς και προκλήσεις ανά εξεταζόμενο θέμα και περιφέρεια της Αφρικής. Η ανάλυση των δεδομένων, που συλλέχθηκαν είτε από διεθνείς βάσεις δεδομένων είτε μέσω ερωτηματολογίων σε εκπροσώπους των χωρών της Αφρικής, οδήγησε στην ανάδειξη ορισμένων θεματικών πεδίων, τα οποία παρουσιάζονται μέσω ενημερωτικών δελτίων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες για δράσεις και παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Η παρούσα εργασία περιγράφει τα βασικά αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων οδικής ασφάλειας ανά ενημερωτικό δελτίο.