Αντικείμενο των εν λόγω σημειώσεων είναι η καθοδήγηση για την ανάπτυξη Ανάλυσης Κόστους-Ωφελειών επενδύσεων σε συγκοινωνιακά έργα. Αποτελούν βοήθημα του μαθήματος «Ολοκληρωμένο Θέμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού», που διδάσκεται στο 9ο Εξάμηνο και είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.