Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Νέφους για την Έρευνα στις Μεταφορές (Transport Research Cloud – TRC) ως υποσύνολο του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud – EOSC), καταγράφοντας την παρούσα κατάσταση, τα εμπόδια, τις ανάγκες, αλλά και τα πιθανά οφέλη από τη δημιουργία του. Από την έρευνα προέκυψε ότι θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποια δεδομένα σχετικά με τον τομέα των μεταφορών χαρακτηρίζονται ερευνητικά και να δοθούν κίνητρα και η απαραίτητη κατάρτιση στους ερευνητές να χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου βάσεις δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν τα πρότυπα συλλογής των δεδομένων, τα απαραίτητα μεταδεδομένα για την περιγραφή τους, καθώς και οι υποδομές και οι λειτουργικές απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ενός κατάλληλου επιπέδου εξυπηρέτησης. Τα παραπάνω αποτελέσματα και η εφαρμογή των συστάσεων που προέκυψαν εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν ώστε η ερευνητική κοινότητα να γίνει πιο ανοιχτή στην έννοια των “ανοικτών δεδομένων” και το Νέφος για την Έρευνα στις Μεταφορές να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι ένα βιώσιμο και υψηλής αξίας πλεονέκτημα για την έρευνα στον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.