Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση των παραγόντων επικινδυνότητας που είναι
σχετικοί με την απόσπαση της προσοχής των οδηγών με σκοπό την κατάταξη των επιπτώσεών τους στην οδική
ασφάλεια. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση υπαρχόντων ερευνών μέσω συγκεκριμένης ταξινόμησής τους, από την
οποία προκύπτουν 11 παράγοντες επικινδυνότητας απόσπασης της προσοχής. Για κάθε παράγοντα
επικινδυνότητας ακολουθήθηκε αυστηρή βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάλυση των πλαισίων, των μεθόδων και
των μειονεκτημάτων των ερευνών, σύνθεση των αποτελεσμάτων τους και πραγματοποίηση μέτα-αναλύσεων όπου
αυτό ήταν δυνατό. 37 έρευνες υψηλής ποιότητας επιλέχθηκαν τελικά προς ανάλυση. Τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου σε οποιαδήποτε μορφή έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. Η
συζήτηση με συνεπιβάτες, η πληροφοριακή υπερφόρτωση και οι εξωγενείς παράγοντες έχουν σημαντικές, αλλά
περίπλοκες, επιπτώσεις, ενώ οι επιπτώσεις της ακρόασης μουσικής και του χειρισμού συσκευών κρίνονται
ασαφείς. Πραγματοποιήθηκαν τρεις μέτα-αναλύσεις, καθορίζοντας το ποσοστό ατυχημάτων με αίτια την
συζήτηση με συνεπιβάτες και του χειρισμού συσκευών.