Στόχος της παρούσας έρευνας είναι ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραμέτρων επιρροής της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Για το σκοπό αυτό, αναλύονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από εξήντα-οχτώ (68) οδηγούς οι οποίοι συμμετείχαν σε πείραμα οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών. Μέσω μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης εξετάστηκε κατά πόσο χαρακτηριστικά της οδήγησης που καταγράφηκαν από αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων επηρεάζουν και επομένως μπορούν να προβλέψουν το ποσοστό υπέρβασης της ταχύτητας πάνω από τα όρια ταχύτητας. Αναπτύχθηκαν συνολικά τέσσερα μοντέλα πρόβλεψης υπέρβασης της ταχύτητας: ένα γενικό μοντέλο και τρία μοντέλα για κάθε τύπο οδικού δικτύου (αστικό, υπεραστικό, αυτοκινητόδρομο). Από την εφαρμογή των μοντέλων προέκυψε ότι οι έξι παράμετροι της απόστασης, των υψηλής εντάσεως απότομων επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων, των απότομων στροφών, της μέσης επιβράδυνσης και της χρήσης του κινητού τηλεφώνου βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές στα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης.