Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση των βασικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων CARE με αναλυτικά δεδομένα για οδικά ατυχήματα, καθώς και άλλες διεθνείς πηγές δεδομένων (IRF, Eurostat κ.ά.). Δεδομένα χρονοσειρών οδικών ατυχημάτων των παραπάνω Ευρωπαϊκών χωρών για μία περίοδο 10 χρόνων (2005-2014) συσχετίστηκαν με βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως τύπος οδού, τύπος μέσου μεταφοράς, εποχή του χρόνου, καθώς και με χαρακτηριστικά σχετικά με τον παθόντα, όπως ηλικία, φύλο και τύπος χρήστη οδού. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα επιτρέψουν την συνολική αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη, παρέχοντας κατ’ επέκταση χρήσιμη υποστήριξη στους εμπλεκόμενους στη λήψη αποφάσεων που εργάζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου.