Σκοπός του Έργου είναι η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για τα μέτρα/δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο, από όλους τους αρμόδιους φορείς, για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της χώρας κατά την περίοδο 2021-2030. H ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου θα οδηγήσει στον καθορισμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των απαραίτητων δράσεων, για τη δραστική μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων, των νεκρών και των τραυματιών σε αυτά. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα πρέπει να εναρμονίζεται με το πλαίσιο Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, για την επίτευξη του στόχου μείωσης των νεκρών, αλλά και των σοβαρά τραυματιών στα οδικά ατυχήματα, κατά 50% έως το 2030, με έτος βάση το 2019. Το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας καταρτίζεται με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας της χώρας, μέσω μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την Οδική Ασφάλεια, που λαμβάνει όμως υπόψη και ενσωματώνει και άλλους στόχους πολιτικής, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικονομία διαμοιρασμού κ.λπ.