Σκοπός του παρόντος έργου είναι να διερευνήσει τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των πολιτικών περιβαλλοντικής χρέωσης των μεταφορών στην Αθήνα και την Ελλάδα. Οι κύριοι στόχοι του EcoCharge είναι να διερευνήσει το επίπεδο αποδοχής των πολιτικών περιβαλλοντικής χρέωσης των μεταφορών στην Ελλάδα και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος στο κέντρο της Αθήνας και γενικά στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, θα διεξαχθούν 2 έρευνες με βάση ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διερευνηθούν οι υπό εξέταση περιβαλλοντικές πολιτικές μεταφορών. Οι περιοχές μελέτης θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο και η έρευνα ερωτηματολογίου θα αποτελείται από 4 μέρη: χαρακτηριστικά μετακινήσεων των ερωτηθέντων, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ευαισθησία, δηλωμένη προτίμηση σε εναλλακτικά σενάρια και δημογραφικά στοιχεία. Το μεθοδολογικό πλαίσιο θα αναπτυχθεί προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος των ακόλουθων περιβαλλοντικών πολιτικών μεταφορών στην κοινωνία, την οικονομία, τους μετακινούμενους και το περιβάλλον.

Οι κίνδυνοι περιβαλλοντικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις και επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις, ώστε να μετατραπούν σε ευκαιρίες για το μέλλον. Οι πολιτικές περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχέδιο προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά κάθε πόλης. Ο αντίκτυπος της οδικής ασφάλειας στη σκοπιμότητα των πολιτικών περιβαλλοντικής χρέωσης των μεταφορών είναι σημαντικός και θα πρέπει συνεπώς να αποτελεί βασικό παράγοντα κατά την ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης. Η αστική οδική ασφάλεια πρέπει να ενσωματωθεί στις πολιτικές αστικής κινητικότητας, εξίσου με τις περιβαλλοντικές, ενεργειακές και κινητικές ανησυχίες. Οι πολιτικές περιβαλλοντικής χρέωσης των μεταφορών θα πρέπει να προσαρμόζονται στα ειδικά προβλήματα και τις ανάγκες κινητικότητας και ασφάλειας κάθε πόλης.