Η παρούσα ερευνητική πρόταση λαμβάνει υπόψιν το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αφορά σε ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην Αναβάθμιση της Ακρινής σε πρότυπο έξυπνο οικισμό βασισμένο στις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού. Περιλαμβάνονται πέντε (5) διακριτές θεματικές Δράσεις κάθε μία εκ των οποίων αφορά σε ένα σύνολο ομοειδών επιμέρους στόχων εντός του ανωτέρω πλαισίου. Είναι ευνόητο ότι της υλοποίησης των Δράσεων αυτών θα πρέπει να προηγηθεί αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Επιπλέον, προβλέπονται τρείς «Οριζόντιες» Δράσεις οι οποίες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου και αφορούν 1. στον Συντονισμό και στη Σύνθεση των Δράσεων του Έργου, 2. στη δημιουργία ενός μηχανισμού Ολοκληρωμένου Παρατηρητηρίου της εξέλιξης της περιοχής σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος σε σύνδεση και με μια Βάση Χωρικών Δεδομένων GIS, καθώς και 3. στην Ενημέρωση, Επικοινωνία και Διαβούλευση με τους κατοίκους, τους αρμόδιους φορείς και τον Χρηματοδότη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προκειμένου τα αποτελέσματα του τελευταίου να απαντούν αποτελεσματικά στους στόχους, να είναι σωστά δομημένα και ιεραρχημένα και, ασφαλώς, υλοποιήσιμα με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Επισημαίνεται ότι ο όλος σχεδιασμός του έργου αφορά στην εφαρμογή καινοτόμου σχεδιασμού ο οποίος προφανώς απαιτεί ερευνητική προσέγγιση. Οι λύσεις οι οποίες θα προταθούν θα αποτελούν προϊόν πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, η δε εφαρμογή τους θα είναι πρωτοποριακή, καθιστώντας τον οικισμό της Ακρινής έναν από τους πρώτους διεθνώς όπου θα υλοποιηθούν – σε τέτοια κλίμακα και ποικιλία – παρεμβάσεις προσφάτως αναπτυχθέντων εργαλείων και λύσεων.