Η ψηφιοποίηση συνδέει τα οχήματα με την οδική υποδομή, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της κυκλοφορίας. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο CONDUCTOR θα σχεδιάσει, θα ενσωματώσει και θα επιδείξει προηγμένη, υψηλού επιπέδου διαχείριση της κυκλοφορίας και του στόλου, ώστε να επιτρέψει την αποτελεσματική και βέλτιστη σε παγκόσμιο επίπεδο μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πολυτροπικότητα και διαλειτουργικότητα. Το έργο θα βασιστεί σε προηγμένες λύσεις διαχείρισης στόλου και κυκλοφορίας στο οικοσύστημα CCAM και θα αναπτύξει μοντέλα προσομοίωσης αιχμής και εργαλεία που θα ενισχύονται από τη μηχανική μάθηση και τη συγχώνευση δεδομένων. Το έργο CONDUCTOR θα αναβαθμίσει τις υπάρχουσες τεχνολογίες αυξάνοντας τις δυνατότητες των αρχών και των φορέων εκμετάλλευσης των μεταφορών, επιτρέποντας υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και ευέλικτο, ευέλικτο και κεντρικό έλεγχο που θα οδηγήσει σε λιγότερη αστική κυκλοφορία και συμφόρηση και λιγότερη ρύπανση.