Αυτό το ερευνητικό έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την οδική ασφάλεια (DSS), το οποίο θα επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους ενδιαφερόμενους φορείς να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες στρατηγικές, μέτρα και οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις για τη μείωση των ατυχημάτων όλων των τύπων χρηστών του οδικού δικτύου και όλων των βαθμών σοβαρότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων Οδικής Ασφάλειας θα παρέχει λεπτομερείς διαδραστικές πληροφορίες σχετικά με έναν μεγάλο κατάλογο παραγόντων κινδύνου οδικών ατυχημάτων και σχετικών αντιμέτρων οδικής ασφάλειας.