Το έργο αφορά στη συλλογή, επεξεργασία, στατιστική ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων οδικής ασφάλειας που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων οδικής ασφάλειας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, θα διερευνηθούν καλές πρακτικές σε θέματα διαχείρισης οδικής ασφάλειας και θα προσδιορισθούν τα νέα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη αποφάσεων σε νέα θέματα μεταφορών όπως η ευρεία χρήση ηλεκτροκίνητων, συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων.