Στόχος του έργου είναι η εμπεριστατωμένη εξέταση πρότυπων ρυθμίσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Για τον σκοπό αυτό θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής των ρυθμίσεων, θα καθοριστούν οι στόχοι των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και θα αναπτυχθούν συγκεκριμένο κυκλοφοριακό μοντέλο και σενάρια ζήτησης κυκλοφορίας. Στη συνέχεια θα εξετασθούν εναλλακτικά σενάρια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και θα επιλεχθούν οι βέλτιστες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων & μοτοσυκλετών. Οι πρότυπες ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης που θα εξεταστούν θα είναι εναρμονισμένες με τις διεθνείς αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εφόσον απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί και εξέταση ενδεχόμενων νέων σεναρίων και ρυθμίσεων, καθώς και επικαιροποίηση των Μελετών Κυκλοφοριακών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.