Σκοπός του έργου είναι η συλλογή και ο υπολογισμός των βασικών δεικτών επίδοσης οδικής ασφάλειας (Key Performance Indicators – KPIs) στην Ελλάδα και η εναρμόνιση της διαδικασίας αυτής, καθώς και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι δείκτες επίδοσης αφορούν στην ταχύτητα, την χρήση ζωνών ασφαλείας και προστατευτικού εξοπλισμού, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την απόσπαση της προσοχής, την ασφάλεια του οχήματος και την παροχή ιατρικής περίθαλψης μετά το ατύχημα. Κύρια σημεία του έργου είναι:

– Η ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες, στις συναντήσεις και στις ομάδες εργασίας του έργου Baseline, σχετικά με την εναρμόνιση της μεθοδολογίας της συλλογής δεδομένων, του υπολογισμού των KPIs και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη

– Η ανάπτυξη της μεθοδολογικής προσέγγισης για τη συλλογή των δεδομένων και τον υπολογισμό των δεικτών επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που αφορούν στις έρευνες πεδίου (π.χ. μεθοδολογία δειγματοληψίας, εκπαίδευση του προσωπικού, συντονισμός με τις υπηρεσίες της τροχαίας και τις τοπικές αρχές κτλ.), καθώς και της ανάπτυξης και λειτουργίας κατάλληλης βάσης δεδομένων για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων

– Η συλλογή των δεδομένων μέσω της διενέργειας ερευνών πεδίου και της συλλογής υφιστάμενων στοιχείων από βάσεις δεδομένων και ο έλεγχος ποιότητας των αποτελεσμάτων

– Ο υπολογισμός των KPIs μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τα απαραίτητα μεταδεδομένα που θα αναπτυχθούν

– Η παράδοση των βασικών δεικτών επίδοσης και των αντίστοιχων μεταδεδομένων.