Ο στόχος του έργου είναι η υποστήριξη του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του έργου, τα μεθοδολογικά ζητήματα και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για τη συλλογή των βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) οδικής ασφάλειας στην ΕΕ. Οι δραστηριότητες συντονισμού αφορούν:

– Διαχείριση και διάδοση: περιλαμβάνονται η συμμετοχή στην ομάδα συντονισμού του έργου, η συμμετοχή στην τεχνική επιτροπή, η συμμετοχή και η ενεργός εμπλοκή στις ομάδες εμπειρογνωμόνων των KPIs, η προετοιμασία των συλλεγόμενων πληροφοριών (έγγραφα, παρουσιάσεις κ.λπ.) για διάδοση και η συμβολή στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας

– Προετοιμασία και υποστήριξη: περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών για τη συλλογή των KPIs από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων και η υποστήριξη των εταίρων του έργου σε μεθοδολογικά ζητήματα

– Συλλογή δεδομένων και υπολογισμός KPIs: περιλαμβάνονται η υποστήριξη των εταίρων του έργου σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τον υπολογισμό των βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) και ο ποιοτικός έλεγχος των δεδομένων που θα ληθφούν από τους εταίρους του έργου

– Αναφορά: περιλαμβάνονται η ανάλυση και επισκόπηση των δεδομένων που θα υποβληθούν από τους εταίρους του έργου, η συμβολή στην έκθεση προόδου και στην τελική έκθεση.