Το έργο CAMP-sUmp στοχεύει στη βελτίωση εργαλείων σχεδιασμού για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα όπως το ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), μέσω καινοτόμων στρατηγικών κινητικότητας στις Πανεπιστημιουπόλεις στην περιοχή του προγράμματος MED και την ενσωμάτωσή τους σε αστικές περιοχές. Στην περιοχή του προγράμματος MED, οι Πανεπιστημιουπόλεις είναι ισχυρά αλληλένδετες με το ευρύτερο αστικό περιβάλλον και επιβαρύνονται σημαντικά λόω των ροών κινητικότητας και τις δραστηριότητες των φοιτητών.  Στην περιοχή MED υπάρχουν ΣΒΑΚ διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης στα οποία συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη η ενσωμάτωση της κινητικότητας στις Πανεπιστημιουπόλεις. Το Σχέδιο Δράσης για βιώσιμα σχέδια κινητικότητας στις Πανεπιστημιουπόλεις (CAMP-sUmp) θα συμβάλει στην κάλυψη ενός κενού λόγω της συμφόρησης που προκαλείται από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα ευρύτερη περιοχή των Πανεπιστημιουπόλεων και από τη χαμηλή χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών από τους φοιτητές. Το Σχέδιο Δράσης θα βασίζεται στην ανάλυση του ευρύτερου πλαισίου, σε έναν Πρότυπο Οδικό Χάρτη για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και σε ένα πρότυπο τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) που θα βελτιώσουν την ικανότητα των υπευθύνων λήψεων αποφάσεων και των υπευθύνων των πανεπιστημίων για την κινητικότητα να σχεδιάσουν την καλύτερη βιώσιμη λύση κινητικότητας στην Πανεπιστημιούπολη. Η προσέγγιση ξεκινά από την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας του κάθε εταίρου σε θέματα κινητικότητας φοιτητών και από τα υφιστάμενα ΣΒΑΚ, έτσι ώστε να υπάρχει μια αντιπροσωπευτική διακρατική ομάδας στην περιοχή MED που θα εφαρμόσει μεθόδους πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, λύσεις ΤΠΕ, σε συνδυασμό με τις πλέον αποτελεσματικές πολιτικές και εργαλεία βιώσιμης κινητικότητας, ώστε να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την κινητικότητα των φοιτητών στην περιοχή MED.