Το έργο e-MOPOLI έχει ως σκοπό τη διάδοση της ηλεκτροκινητικότητας (e-mobility) και των εναλλακτικών καυσίμων μέσα από τη βελτίωση 9 εργαλειοθηκών με πολιτικές που συνδέονται άμεσα με τα διαρθρωτικά ταμεία, σε Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Φινλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία και Λετονία. Η Επιστημονική Υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως Εταίρος στο έργο e-MOPOLI, αφορά στη διερεύνηση και διάδοση λύσεων και πολιτικών ηλεκτροκινητικότητας που σχετίζονται με τον Άξονα Προτεραιότητας 06 – Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Επιμέρους στόχοι είναι: – H ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την προώθηση της ηλεκτροκινητικότητας στις περιοχές των Εταίρων του e-MOPOLI. -Η διαμόρφωση συστάσεων για την ευνόηση και ανάπτυξη της ηλεκτροκινητικότητας στις περιοχές των Εταίρων του e-MOPOLI. – Η δημιουργία δικτύου από ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την ενίσχυση και διάδοση της γνώσης για την ηλεκτροκινητικότητα και τα εναλλακτικά καύσιμα.