Μέχρι σήμερα, η προσέγγιση της οδικής ασφάλειας επικεντρωνόταν κυρίως στην ανάλυση των συνηθέστερων τύπων τραυματισμών με βάση τους χρήστες της οδού τύπους και χαρακτηριστικά των ατυχημάτων. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και προληπτική στρατηγική, υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση για τη μετατόπιση του παραδείγματος προς μια προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλομορφίας τους) και τις συμπεριφορές των χρηστών του οδικού δικτύου. Το έργο IMPROVA θα επικεντρωθεί στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τις συνθήκες και τους μηχανισμούς που οδηγούν σε σοβαρούς τραυματισμούς όλων των οδικών χρηστών, καθώς και στις σωματικές και ψυχολογικές μακροπρόθεσμες συνέπειες, καθώς και σε μελλοντικά σενάρια σχετικά με τη συνολική σύγκρουση. συμβάντων, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που οφείλονται στην αυτοματοποίηση των οχημάτων.

Το IMPROVA θα εισαγάγει έναν τύπο που θα προβλέπει την πιθανότητα να υποστεί LTC. Αυτό θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να εκτιμήσουν τις σωματικές και ψυχολογικές μακροπρόθεσμες συνέπειες λόγω της οδικής κυκλοφορίας με συμπαγή τρόπο αμέσως μετά τη σύγκρουση. Τα HBM θα αναβαθμιστούν ειδικά ως προς τις δυνατότητές τους για την απεικόνιση των σχετικών με το LTC μηχανισμούς τραυματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της επικύρωσης των αποκρίσεων του τρόπου λειτουργίας έναντι πειραματικών δοκιμών και μέσω της ανάπτυξη και προσαρμογή καμπυλών κινδύνου, χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα εμβιομηχανικά δεδομένα. Θα αναπτυχθούν διαδικασίες εικονικών δοκιμών και θα επιδειχθούν για μελλοντικά περιβάλλοντα εφαρμογών, ιδίως μέσω της συμμετοχής βιομηχανικών εταίρων και εργαστηρίων NCAP.

Το δίκτυο IMPROVA που αποτελείται από τα NCAP, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ασία και την ομάδα ιατρικών και ψυχολογικών εμπειρογνωμόνων θα βοηθήσει στην εναρμόνιση όχι μόνο της γνώσης των μακροπρόθεσμων συνεπειών αλλά και στην εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων, της αξιολόγησης των τέτοιων τραυματισμών που οδηγούν σε μακροχρόνια βλάβη και στη χρήση κατάλληλων εργαλείων επικυρωμένων για το σκοπό αυτό. Η επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές, NCAP, την ομάδα διάσωσης και τον τελικό χρήστη θα επιτρέψει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα και την εφαρμογή των κατάλληλων αντιμέτρων.