Στόχος του έργου είναι να τονωθεί και να επιταχυνθεί η συντονισμένη παροχή δεδομένων ITS για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα, μέσω της δημιουργίας μακροπρόθεσμης διακυβέρνησης και της διευκόλυνσης του εθνικού και κοινοτικού επιχειρησιακού συντονισμού για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Θα εξεταστεί ιδίως η εναρμόνιση της ανάπτυξης και της εξέλιξης των ΕΣΠ, προκειμένου να βελτιωθεί η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα των χαρακτηριστικών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κοινών εργαλείων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα και την ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και ο προγραμματισμός και ο συντονισμός πρωτοβουλιών συλλογής δεδομένων. Το έργο θα εκτελεστεί από επιμέρους ομάδες και υπό-ομάδες εργασίας στο πλαίσιο των παρακάτω αντικειμένων: Διαχείριση Έργου, Υποστήριξη Συντονιστικής Επιτροπής, Προσδιορισμός απαραίτητων δράσεων, υλοποίηση και αξιολόγηση, Διάχυση αποτελεσμάτων και εκπαιδευτικές δράσεις, Στρατηγική και Διακυβέρνηση της πλατφόρμας ΕΣΠ, Διαλειτουργικότητα και επίπεδο υπηρεσιών ΕΣΠ, Περιεχόμενο και προσβασιμότητα ΕΣΠ, Πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων, Εθνικοί Φορείς και αποτίμηση συμμόρφωσης.