Το έργο έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων οδικής ασφάλειας και διαχείρισης της κυκλοφορίας από το επιστημονικό δυναμικό του τομέα των μεταφορών με έμφαση σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος παγκοσμίως. Επιπλέον, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη διαλόγου με στόχο την παροχή συστάσεων για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση κατάλληλων δράσεων οδικής ασφάλειας και την προώθηση της υιοθέτησης συγκεκριμένων, επαρκώς χρηματοδοτούμενων, σχετικών πρωτοβουλιών κυρίως στις χώρες αυτές.