Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων οδικής ασφάλειας και διαχείρισης της κυκλοφορίας από το επιστημονικό προσωπικό του τομέα των μεταφορών, με έμφαση στις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος παγκοσμίως. Επιπλέον, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη διαλόγου με σκοπό την παροχή συστάσεων για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων δράσεων οδικής ασφάλειας και την προώθηση της υιοθέτησης συγκεκριμένων, καλά χρηματοδοτούμενων, σχετικών πρωτοβουλιών, κυρίως στις χώρες αυτές.