Οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται συνεχώς, ανοίγοντας νέες δυνατότητες συλλογής δεδομένων, διασύνδεσης και ανάλυσής τους και απεικόνισής τους στην επιστήμη της οδικής ασφάλειας, οι οποίες είναι σε θέση να επιφέρουν μείωση των οδικών ατυχημάτων και των αντίστοιχων νεκρών και τραυματιών που εμπλέκονται σε αυτά. Συνεπώς, στόχος του ερευνητικού έργου SmartMaps είναι η εκμετάλλευση χωρο-χρονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας από αισθητήρες κινητών τηλεφώνων για την ανάπτυξη έξυπνων χαρτών συμπεριφοράς οδηγών με πληροφορίες διαθέσιμες online σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας και της οικολογικής οδήγησης (με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων). Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός πλήρους και συνολικού εργαλείου προώθησης της οδηγικής συμπεριφοράς ώστε αυτή να είναι ασφαλής και περιβαλλοντικά φιλική, και παράλληλα η συνολική κυκλοφορία να καθίσταται περισσότερο αποδοτική και διαχειρίσιμη, με εφαρμογή στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει πλήρη αξιοποίηση πολύπλευρων αλληλοσυμπληρούμενων δεδομένων υψηλής ανάλυσης.

Κύριο πυρήνα του έργου αποτελεί η παρακολούθηση οδηγών με αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων για τη συλλογή δεδομένων καθημερινής οδήγησης υπό πραγματικές συνθήκες μέσω της υπάρχουσας εφαρμογής OSeven. Ακολούθησε η επεξεργασία και ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων διαδρομών μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προτύπων μηχανικής μάθησης σε συνδυασμό με (i) δεδομένα κυκλοφορίας, (ii) δεδομένα γεωμετρίας οδών και (iii) δεδομένα οδικών ατυχημάτων. Κρίσιμο μέρος του έργου αποτέλεσε η επαλήθευση των μετρήσεων/οδικών συνθηκών μέσω μηχανισμών ευρέων πληθυσμιακών και κυκλοφοριακών ερευνών πεδίου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η επέκταση της ανάλυσης σε περιοχές με μειωμένη κάλυψη διαδρομών/κυκλοφοριακών δεδομένων και η τελική αναγωγή σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον αξιοποιήθηκαν και δεδομένα τοποθεσιών οδικών ατυχημάτων τα οποία παρέχονται αναλυτικά από την ΕΛΣΤΑΤ για την αξιολόγηση οδικής ασφάλειας. Βασικό προϊόν του έργου αποτελεί η παραγωγή εύχρηστων και φιλικών online χαρτών προκειμένου να είναι εύκολα αξιοποιήσιμοι από τους χρήστες. Μέσω των χαρτών SmartMaps οι χρήστες είναι σε θέση να αντλούν πληροφορίες για τα επίπεδα ασφαλείας κάθε οδικού τμήματος, καθώς και τη μέση κατανάλωση καυσίμου κάθε διαδρομής. Με τους έξυπνους χάρτες προωθείται η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη συμπεριφορά και απόδοση των χρηστών. Υποθέτοντας ότι το 50% των οδηγών θα χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το SmartMaps μέχρι το 2025, (μέσω προγραμμάτων ασφαλιστικών και άλλων εταιρειών) υπολογίζεται ότι ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα μπορεί να μειωθεί κατά 8-16% (55-100 λιγότεροι νεκροί ετησίως).

Οι χάρτες SmartMaps είναι πλήρως αξιοποιήσιμοι από ποικίλες ομάδες χρηστών για διάφορους σκοπούς όπως η εναλλακτική τιμολόγηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες, η ποσοτική χωρική πληροφόρηση προβληματικών σημείων σε διαχειριστές οδικών δικτύων, η εκπαίδευση και αυτό-βελτίωση ομάδων ή μεμονωμένων οδηγών και η μείωση κατανάλωσης καυσίμων. Η πλατφόρμα έξυπνων χαρτών που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου βρίσκεται online και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα https://www.saferoadsmap.com/.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω σειράς δραστηριοτήτων και μέσων διάχυσης όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επιστημονικές (και μη) δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια, τα δελτία τύπου, ο δικτυακός τόπος του έργου και η τελική ημερίδα. Επιπλέον έχουν παραχθεί σημαντικές καινοτομίες μέσω του έργου σε επίπεδο και ανάπτυξης λογισμικού και επιστήμης οδικής ασφάλειας.