Στόχος του έργου αποτελεί η ανάλυση αποδοχής και προτιμήσεων μετακινουμένων για ανέπαφες πληρωμές με τραπεζική κάρτα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί έρευνα, με την ανάπτυξη ενός αναλυτικά δομημένου ερωτηματολογίου για τη συλλογή δεδομένων. Τα συλλεχθέντα δεδομένα θα αναλυθούν για την παρουσίαση συγκεντρωτικών στοιχείων του δείγματος και θα αναπτυχθούν στατιστικά μοντέλα για τη διερεύνηση της αποδοχής και τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τις συμπεριφορές ή τις απόψεις των συμμετεχόντων.