Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να διερευνηθούν για πρώτη φορά οι οικονομικοί, κοινωνικοί και συγκοινωνιακοί δείκτες επιρροής των σοβαρά τραυματιών στα οδικά ατυχήματα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάλυση αναπτύχθηκε ειδική βάση δεδομένων που περιελάμβανε στοιχεία για όλα τα κράτη για δείκτες σχετικούς με την οικονομία, την οδική υποδομή, τα χαρακτηριστικά των οχημάτων και της κυκλοφορίας τους και τα οδικά ατυχήματα για το έτος 2015. Αναπτύχθηκαν γενικευμένα γραμμικά στατιστικά μοντέλα που συσχετίζουν τη συχνότητα των βαριά τραυματιών και τη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με τους επιλεγμένους δείκτες. Η εφαρμογή των μοντέλων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό των επιβατικών οχημάτων που έχουν δείκτη ασφαλείας 5 αστέρια έχει τη μεγαλύτερη επιρροή και διαπιστώθηκε ότι η αύξηση του σχετίζεται με μείωση του αριθμού των βαριά τραυματιών στα οδικά ατυχήματα. Επιπλέον, η αύξηση του ποσοστού των λεωφορείων οδηγεί σε σημαντική μείωση του αριθμού των βαριά τραυματιών στα οδικά ατυχήματα και στη σοβαρότητα των ατυχημάτων.