Στόχο της Διπλωματικής εργασίας αποτελεί η συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των οδικών ατυχημάτων για τις διαφορετικές εθνικότητες θανόντων οδηγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων CARE που αφορούν στα χαρακτηριστικά των οδικών ατυχημάτων με νεκρούς οδηγούς στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεκαετία 2008–2017. Αρχικά αναπτύχθηκε βάση δεδομένων που περιείχε στοιχεία για την εθνικότητα, την ηλικία και το φύλο των οδηγών, τον τύπο της περιοχής του ατυχήματος, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες φωτισμού την ώρα του ατυχήματος και τον τύπο του οχήματος. Αναπτύχθηκαν μοντέλα αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης τόσο για το σύνολο των κρατών όσο και για επιμέρους ομάδες κρατών (Βόρεια και Νότια κράτη). Η εφαρμογή των μοντέλων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η εθνικότητα του οδηγού επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τον αριθμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα. Οι βασικοί παράγοντες επιρροής που διαφοροποιούν τα οδικά ατυχήματα ντόπιων και ξένων οδηγών είναι κυρίως το φύλο του οδηγού και ο τύπος της περιοχής του ατυχήματος.