Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο εντοπισμός των συμβάντων με βάση τα οδηγικά χαρακτηριστικά σε υπεραστικές οδούς, καθώς και ο προσδιορισμός των κυριότερων παραγόντων που αφορούν στην κατάσταση πριν και κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος. Η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων έγινε μέσω πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης σε υπεραστικές οδούς. Για την ανάλυση των δεδομένων αναπτύχθηκαν μοντέλα διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης και τυχαίων δασών, καθώς και ανάλυσης παραγόντων, με εξαρτημένη μεταβλητή την ύπαρξη ή όχι συμβάντος. Στη συνέχεια, η ανάλυση παραγόντων πραγματοποιήθηκε για την ομαδοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών για την κατάσταση που περιγράφει ένα λεπτό πριν από κάθε συμβάν, τη διάρκεια των συμβάντων και το συνδυασμό των δύο προηγούμενων καταστάσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το μοντέλο τυχαίων δασών αποδίδει πολύ καλύτερα από εκείνο της διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης στον έγκαιρο εντοπισμό της ύπαρξης ή όχι συμβάντος με πολύ λίγα σφάλματα. Παράλληλα, η ταχύτητα και η διαμήκης επιτάχυνση μαζί με τη συνολική διανυόμενη απόσταση, προέκυψε ότι μπορούν να περιγράψουν επαρκώς τα δεδομένα που αφορούν στη χρονική διάρκεια του ένος λεπτού πριν το συμβάν. Τέλος, προέκυψε ότι η οδήγηση κατά τη διάρκεια συμβάντος μπορεί να περιγραφεί καλύτερα μέσω της ταχύτητας, της απόκλισης του οχήματος από το μέσο της οδού και το χρόνο μέχρι τη σύγκρουση από το προπορευόμενο όχημα.