Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων επιρροής της οδικής ασφάλειας των παιδιών στην Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων CAREγια τον αριθμό των θυμάτωνηλικίας 0-14 σε οδικά ατυχήματα και για τα χαρακτηριστικά αυτών των ατυχημάτων. Αξιοποιήθηκαν επίσης δεδομένα για τις απόψεις των οδηγών για την οδική ασφάλεια από την έρευνα ESRA, και κοινωνικοοικονομικοί δείκτες από την Eurostat. Αρχικά αναπτύχθηκανδύο βάσεις δεδομένων. Η πρώτη περιείχε δεδομένα για τις επιδόσεις οδικής ασφάλειας χωρών της Ευρώπης, κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και τις απόψεις των οδηγών για την οδική ασφάλεια και η δεύτερη περιείχε δεδομένα για τα χαρακτηριστικά των ατυχημάτων όπως οι καιρικές συνθήκες, ο φωτισμός, το μεταφορικό μέσο και ο τύπος της οδού. Αναπτύχθηκαν μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης και μοντέλα αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης. Η εφαρμογή των μοντέλων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό των οδηγών που αναπτύσσουν ταχύτητες μεγαλύτερες από τις επιτρεπόμενες εντός κατοικημένων περιοχών και το ποσοστό των οδηγών που μεταφέρουν παιδιά ύψους άνω των 150cmχωρίς ζώνη ασφαλείας επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων ηλικίας 0-14. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των ατυχημάτων, οι καλές καιρικές συνθήκες συνδέονται με αύξηση του αριθμού των θυμάτων.