Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάλυση της επιρροής των καιρικών συνθηκών στη συμπεριφορά και την ασφάλεια νέων οδηγών σε υπεραστικές οδούς. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε πειραματική διαδικασία σε προσομοιωτή οδήγησης, κατά την οποία οι 40 συμμετέχοντες ηλικίας 20-28 ετών οδήγησαν σε διάφορα οδηγικά σενάρια. Με χρήση της λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης αναπτύχθηκε το μαθηματικό μοντέλο της μέσης ταχύτητας οδήγησης και με χρήση της λογιστικής ανάλυσης παλινδρόμησης το μοντέλο προσδιορισμού της πιθανότητας ατυχήματος. Από την ανάπτυξη των μαθηματικών μοντέλων προέκυψε πως η βροχή αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ατυχήματος, παρά την παρατηρούμενη μείωση της ταχύτητας από τους οδηγούς. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη μέση ταχύτητα οδήγησης. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση κατά την οδήγηση με βροχή, αλλά και κάποια μείωση  κατά την οδήγηση με ομίχλη. Τέλος, η ομίχλη φαίνεται να έχει μία μικρή αλλά σαφή επιρροή τόσο στη μέση ταχύτητα οδήγησης όσο και στην πιθανότητα ατυχήματος.