Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής της οδήγησης τη νύχτα στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών στις πόλεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε πειραματική διαδικασία σε προσομοιωτή οδήγησης όπου όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν σε διάφορα σενάρια οδήγησης σε αστικό περιβάλλον. Αναπτύχθηκαν στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της επιρροής της οδήγησης τη νύχτα στη μέση ταχύτητα οδήγησης (λογαριθμοκανονική), στη διακύμανση της μέσης απόστασης από προπορευόμενο όχημα και στο μέσο χρόνο αντίδρασης των οδηγών σε απρόσμενο συμβάν (γραμμική). Ενώ αναπτύχθηκε στατιστικό μοντέλο λογιστικής ανάλυσης παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της  πιθανότητας να συμβεί ατύχημα.  Από την εφαρμογή των μοντέλων προκύπτει ότι η νυχτερινή οδήγηση επιφέρει αύξηση της μέσης ταχύτητας οδήγησης, αύξηση της διακύμανσης της μέσης απόστασης από προπορευόμενο όχημα και αύξηση του μέσου χρόνου αντίδρασης με αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική αύξηση στην πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ατύχημα.