Σκοπό της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διερεύνηση αποδοχής πολιτικών περιβαλλοντικής τιμολόγησης στις μεταφορές με έμφαση στα περιβαλλοντικά τέλη εισόδου (ετήσια κάρτα) των επιβατικών ΙΧ οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Για την συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ενός κατάλληλα σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της δεδηλωμένης προτίμησης. Στην συνέχεια, αναπτύχθηκε ένα πρότυπο διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της αποδοχής της ετήσιας κάρτας εισόδου στο κέντρο της Αθήνας και έξι πρότυπα λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της αποδοχής διαφόρων μέτρων περιβαλλοντικής διατίμησης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το κόστος της ετήσιας κάρτας και το κέρδος χρόνου μίας τυπικής καθημερινής μετακίνησης, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες για την αποδοχή της ετήσιας κάρτας. Επίσης, οι άντρες, οι νέοι και οι μετακινούμενοι με υψηλό εισόδημα αποδέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό την ετήσια κάρτα και τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Τέλος, προέκυψε ότι η περιβαλλοντική συνείδηση των μετακινούμενων επηρεάζει θετικά την πιθανότητα αποδοχής των περιβαλλοντικών πολιτικών στις μεταφορές.