Στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση παραγόντων επιρροής της πανδημίας COVID-19 στην κινητικότητα στην Ευρώπη με χρήση τεχνικών μηχανικής εκμάθησης. Για το σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν κατάλληλα στοιχεία αναφορικά με τις τάσεις κινητικότητας, τα περιοριστικά μέτρα και τις καταγραφές κρουσμάτων και θανάτων της νόσου για εικοσιέξι Ευρωπαϊκά κράτη. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ανάπτυξη κατάλληλων στατιστικών μοντέλων παλινδρόμησης, τα οποία με αξιοποίηση της μεθόδου μηχανικής εκμάθησης, οδηγούν σε προβλέψεις βασιζόμενα στις ιστορικές τάσεις των εξαρτημένων μεταβλητών, τις οποίες συνιστούν η οδήγηση και το βάδισμα. Αναπτύχθηκαν δύο τύποι μοντέλων, η διαφορά των οποίων έγκειται στην επιλογή των ανεξαρτήτων μεταβλητών: ο πρώτος βασίστηκε στα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας και στους παράγοντες υψηλότερης επιρροής της κινητικότητάς της, ενώ ο δεύτερος αποτελεί ένα κοινό μοντέλο πρόβλεψης στοιχείων κινητικότητας των εξεταζόμενων κρατών, αφού αξιοποίησε ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές για όλες τις χώρες. Από την εφαρμογή της μεθοδολογίας προέκυψε ότι η συμπεριφορά του πληθυσμού απέναντι στην πανδημία και οι συνεπαγόμενοι θάνατοι, απεικονίζονται και προβλέπονται καλύτερα από τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων του πληθυσμού και όχι από τον αριθμό των κρουσμάτων. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε ότι οι τάσεις κινητικότητας του πληθυσμού κατά την πανδημία, μπορούν να προβλεφθούν σε ικανοποιητικό βαθμό για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης με αξιοποίηση στοιχείων που αφορούν στον αριθμό νέων κρουσμάτων του ιού ανά εκατομμύριο πληθυσμού, στις πολιτικές εμβολιασμού και στις τάσεις μετακινήσεων από και προς παντοπωλεία, φαρμακεία και πάρκα. Τέλος, προέκυψε ότι η μακροχρόνια ισχύς των περιοριστικών μέτρων μπορεί να οδηγήσε σε χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης.