Στόχο της Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επιρροής χαρακτηριστικών κινητικότητας τόσο στις επιδόσεις των Δημοσίων Συγκοινωνιών (ΔΣ), μετρούμενη σε μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), όσο και της οδικής ασφάλειας, μετρούμενη σε νεκρούς από οδικά ατυχήματα. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τις ετήσιες εκθέσεις του πανευρωπαϊκού οργανισμού EMTA, ο οποίος συγκεντρώνει Αρχές ΔΣ από μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, και αφορούν σε χαρακτηριστικά πληθυσμού, οδικού δικτύου, κυκλοφορίας και κινητικότητας. Επιπλέον συλλέχθηκαν στοιχεία για τους νεκρούς από οδικά ατυχήματα από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων CARE. Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που περιείχε τα στοιχεία των δύο οργανισμών για την περίοδο 2014 έως 2018 και αναπτύχθηκαν δύο ξεχωριστά στατιστικά μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τον καθορισμό των στοιχείων που επηρεάζουν τη ζήτηση των ΔΣ και τους νεκρούς από οδικά ατυχήματα. Από την εφαρμογή των προτύπων, προκύπτει αρχικά για τη ζήτηση ότι περισσότερες στάσεις λεωφορείων και τραμ, αύξηση του Α.Ε.Π., μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού και δημόσιοι φορείς διαχείρισης επηρεάζουν θετικά τη ζήτηση των ΔΣ, σε αντίθεση με την ιδιοκτησία ΙΧ και την τιμή του εισιτηρίου των ΜΜΜ που την επηρεάζουν αρνητικά. Ως προς την οδική ασφάλεια, η πυκνότητα πληθυσμού, οι στάσεις λεωφορείων και τραμ, το ποσοστό χρήσης “ήπιων” μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, περπάτημα), το Α.Ε.Π. και η ταχύτητα του τραμ φαίνεται να οδηγούν σε μείωση των θανάτων στα οδικά ατυχήματα.