Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής των χαρακτηριστικών της κινητικότητας στην οδική ασφάλεια σε Ευρωπαϊκές πόλεις. Για την ανάλυση αξιοποιήθηκαν διεθνείς βάσεις δεδομένων που περιελάμβαναν στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών σε οδικά ατυχήματα, δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά κινητικότητας για 25 ευρωπαϊκές πόλεις το έτος 2012. Για τη στατιστική ανάλυση αναπτύχθηκαν Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα τόσο για το σύνολο των νεκρών, όσο και για συγκεκριμένες υποκατηγορίες του συνόλου αυτού. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι μεγαλύτερη προσφερόμενη χωρητικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περισσότερες μετακινήσεις με ποδήλατο και λιγότερες μοτοσυκλέτες επιφέρουν μείωση του αριθμού νεκρών στα οδικά ατυχήματα στις πόλεις. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως πυκνότερο οδικό δίκτυο, μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού και υψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι συσχετισμένα επίσης με λιγότερους νεκρούς στα οδικά ατυχήματα στις πόλεις.