Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των σημαντικότερων παραγόντων που καθορίζουν τη ζήτηση υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτου από τους καταναλωτές- οδηγούς στην Ελλάδα, μέσω της υιοθέτησης εναλλακτικών μεθόδων τιμολόγησης: Τιμολόγηση με βάση τη χρήση του οχήματος και Τιμολόγηση με βάση τον τρόπο οδήγησης (PAYD & PHYD) λαμβάνοντας υπόψη τους κρίσιμα χαρακτηριστικά οδικής συμπεριφοράς. Για τη συλλογή κατάλληλων στοιχείων εφαρμόστηκε η μέθοδος «Πρόθεση να πληρώσω» για υποθετικά σενάρια επιλογής ή μη PAYD/PHYD σχημάτων σε σχέση με την παρούσα ασφαλιστική πολιτική. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος δεδηλωμένης προτίμησης με έρευνα πεδίου σε επαρκές δείγμα. Αναπτύχθηκε μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης συναρτήσει των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η πιθανότητα επιλογής ή μη των PAYD/PHYD εξαρτάται από σειρά παραμέτρων όπως το επάγγελμα, το φύλο, το εισόδημα και το επίπεδο μόρφωσης. Συμπερασματικά, οι οδηγοί νεαρής ηλικίας και οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής των PAYD/PHYD, ενώ οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες εμφανίζονται πιο ανελαστικοί.