Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί o εντοπισμός του επιπέδου και της διάρκειας επικίνδυνης συμπεριφοράς του οδηγού με τεχνικές μηχανικής εκμάθησης. Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν χρήσιμα δεδομένα σχετιζόμενα με την συμπεριφορά του
οδηγού μέσω προσομοιωτή οδήγησης. Με βάση την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων καθορίστηκαν τρία επίπεδα κινδύνου. Στο πρώτο μέρος των αναλύσεων αναπτύχθηκαν τέσσερεις αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης με σκοπό την ταξινόμηση της
συμπεριφοράς των οδηγών σε ένα από τα τρία επίπεδα ασφαλείας, με τον αλγόριθμο ‘Τυχαίων Δασών’ να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση. Στο πλαίσιο διερεύνησης της επιρροής των παραγόντων οδήγησης στην αναγνώριση της επικίνδυνης οδήγησης, προέκυψαν ως σημαντικότερες η διανυθείσα απόσταση, η ταχύτητα και το όριο ταχύτητας. Στο δεύτερο μέρος των αναλύσεων εξετάστηκε η επίδραση των οδηγικών χαρακτηριστικών στη διάρκεια οδήγησης στα διαφορετικά στάδια με την ανάπτυξη τριών αλγορίθμων παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της διάρκειας οδήγησης σε κάθε επίπεδο ασφαλείας. Η επίδραση των διαφορετικών μεταβλητών στη διαδικασία της πρόβλεψης καθορίστηκε με βάση τις επιδόσεις των μοντέλων και της στατιστικής σημαντικότητας τους. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ως σημαντικότερη μεταβλητή η μέγιστη ταχύτητα η οποία επιδρά αρνητικά στην διάρκεια οδήγησης σε κάθε επίπεδο ασφαλείας.