Ο στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάλυση των προτιμήσεων των οδηγών απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα και ο προσδιορισμός των σημαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή του τύπου οχήματος. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων συμπληρώθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο από 313 οδηγούς στην Ελλάδα, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δεδηλωμένης προτίμησης με σενάρια συνδυασμών για το κόστος αγοράς οχήματος, το κόστος καυσίμου και την ευκολία ανεφοδιασμού. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν μοντέλα πολυωνυμικής και διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης, τα οποία κατέδειξαν ότι οι οδηγοί εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος με δεύτερη επιλογή τα υβριδικά οχήματα. Επιπλέον, η πιθανότητα επιλογής ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος αγοράς οχήματος, την ευκολία ανεφοδιασμού και τις απόψεις, τις συνήθειες και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων.