Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάλυση των επιδόσεων οδικής ασφάλειας στις Περιφέρειες της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία οδικών ατυχημάτων και τα βασικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών για τη χρονική περίοδο 2010-2019 και αναπτύχθηκαν καταρχήν 2 μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης για όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας με και χωρίς την Περιφέρεια Αττικής. Από τα μοντέλα αυτά προκύπτει ότι ο αριθμός των νεκρών ανά 100.000 πληθυσμό εξαρτάται από το εισόδημα ανά κάτοικο και από τον αριθμό των οχημάτων, των γιατρών (με την Αττική) και την πυκνότητα (km2/κάτοικο) και την ανεργία (χωρίς την Αττική). Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε η μέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA-Data Envelopment Analysis) για την κατάταξη των 12 Περιφερειών (εκτός της Αττικής) ως προς τις επιδόσεις οδικής ασφάλειας, με βάση τον πληθυσμό, το συνολικό εισόδημα και τον αριθμό οχημάτων. Σύμφωνα με την κατάταξη αυτή, τις καλύτερες επιδόσεις οδικής ασφάλειας εμφανίζουν η Θεσσαλία, τα Ιόνια νησιά και η Κεντρική Μακεδονία, ενώ τις χειρότερες επιδόσεις εμφανίζουν η Πελοπόννησος και το Νότιο Αιγαίο.