Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εξετάζει την επιρροή της χρήσης του διαδικτύου μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου σε επαρχιακό δίκτυο στη συμπεριφορά ασφάλειας και κυκλοφορίας νέων οδηγών. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης με 37 νέους οδηγούς και σε συνδυασμό με ερωτηματολόγια, συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα που αφορούσαν την συμπεριφορά οδήγησης και τα χαρακτηριστικά τους αντίστοιχα. Το πείραμα περιλάμβανε οδήγηση χωρίς και με απόσπαση προσοχής λόγω της χρήσης των εφαρμογών Facebook Messenger, Facebook και Google Maps. Αρχικά, αναπτύχθηκε μοντέλο διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της πιθανότητας ατυχήματος. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης για την επιρροή της χρήσης του διαδικτύου στη διακύμανση της μέσης ταχύτητας, στη μέση απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και στη διακύμανσή της καθώς και στη διακύμανση της μέσης πλευρικής απόστασης, ενώ γενικευμένα γραμμικά μοντέλα αναπτύχθηκαν με σκοπό τη σύγκριση της επιρροής των διαφορετικών εφαρμογών του διαδικτύου. Η εφαρμογή των μοντέλων έδειξε ότι η απόσπαση της προσοχής οδηγεί στην αύξηση της πιθανότητας ατυχήματος, της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, της διακύμανσης της πλευρικής απόστασης, ενώ αντιθέτως, οδηγεί στη μείωση της διακύμανσης της ταχύτητας και της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα. Επιπλέον, η εφαρμογή Google Maps προκάλεσε τη μεγαλύτερη αύξηση της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, ενώ η εφαρμογή Facebook τη μείωσε. Τέλος, η εφαρμογή Facebook προκάλεσε τη μεγαλύτερη μείωση στη διακύμανση της ταχύτητας και της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα.