Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση του τρόπου επίδρασης της χρήσης του διαδικτύου μέσω κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση σε αστική οδό. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης μέσω του οποίου συλλέχθηκαν τα οδηγικά στοιχεία 36 νέων ατόμων, ενώ η διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Η οδήγηση πραγματοποιήθηκε χωρίς απόσπαση της προσοχής και με απόσπαση προσοχής από τη χρήση των εφαρμογών Facebook, Google Maps και Facebook Messenger. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μέσω στατιστικών μοντέλων και συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν μοντέλα γραμμικής και διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης, όπως επίσης και γενικευμένων γραμμικών μοντέλων για τη σύγκριση της επίδρασης των εξεταζόμενων εφαρμογών κινητού τηλεφώνου. Τα μαθηματικά μοντέλα αφορούν στη μέση ταχύτητα και στη διακύμανσή της, στη μέση απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και στη διακύμανσή της, στη διακύμανση της μέσης γωνίας στροφής τιμονιού και στην πιθανότητα ατυχήματος. Τα μοντέλα με σκοπό τη σύγκριση των τύπων αποσπάσεως της προσοχής είναι: για τη διακύμανση της μέσης ταχύτητας, της μέσης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα και της μέσης γωνίας στροφής τιμονιού. Βασικά συμπεράσματα αποτελούν ότι η χρήση διαδικτύου στην οδήγηση προκαλεί: αύξηση της πιθανότητας ατυχήματος και μείωση της μέσης ταχύτητας και της διακύμανσή της, της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα και της διακύμανσής της και της διακύμανσης της γωνίας στροφής τιμονιού. Τέλος, τη μεγαλύτερη επιρροή στη διακύμανση της μέσης ταχύτητας οδήγησης παρουσιάζει η χρήση της εφαρμογής Google Maps, ενώ στη διακύμανση της μέσης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα και της μέσης γωνίας στροφής τιμονιού η χρήση της εφαρμογής Facebook.