Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής των καιρικών συνθηκών στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών σε αστικές οδούς. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε πειραματική διαδικασία σε προσομοιωτή οδήγησης όπου όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν σε διάφορα σενάρια οδήγησης. Αναπτύχθηκαν στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της επιρροής των καιρικών συνθηκών στη μέση ταχύτητα οδήγησης, στην πλευρική απόσταση του οχήματος από τη δεξιά οριογραμμή (λογαριθμοκανονική) και στην πιθανότητα να συμβεί ατύχημα (λογιστική). Από την εφαρμογή των μοντέλων προκύπτει ότι, η οδήγηση υπό βροχή συμβάλλει σε μικρή μείωση της ταχύτητας, αλλά σε σημαντική αύξηση της πιθανότητας ατυχήματος. Στην οδήγηση υπό ομίχλη, οι οδηγοί μάλλον είναι πιο προσεκτικοί, καθώς προέκυψε μείωση της πλευρικής απόστασης από τη δεξιά οριογραμμή και μείωση της πιθανότητας ατυχήματος.