Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας ήταν η διερεύνηση και ανάλυση των προτιμήσεων των οδηγών απέναντι στην υπηρεσία κοινοχρησίας οχημάτων, επικεντρώνοντας στην εξέταση του κατά πόσον οι μετακινούμενοι προτίθενται να χρησιμοποιούν από κοινού κάποιο όχημα, την εμπιστοσύνη τους ως προς αυτό και προσδιορίζοντας τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της κοινοχρησίας οχημάτων ως μέσο για τη μεταφορά τους. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγραφούν οι προτιμήσεις των μετακινούμενων σχετικά με την κοινοχρησία οχημάτων. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα και προετοιμάστηκαν ώστε να χρησιμοποιηθούν στη στατιστική ανάλυση. Αναπτύχθηκαν δύο στατιστικά μοντέλα διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της πρόθεσης επιλογής της υπηρεσίας κοινοχρησίας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το κόστος για μετακίνηση αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα στην επιλογή της κοινοχρησίας ως τρόπου μετακίνησης. Επίσης, κυρίως οι νέοι και οι γυναίκες μετακινούμενοι δηλώνουν πως θα επέλεγαν την κοινοχρησία σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, προέκυψε ότι στις μετακινήσεις με σκοπό την εργασία η αύξηση του χρόνου αλλά και του αριθμού των διαδρομών σε εβδομαδιαία βάση, οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας για μελλοντική χρήση της υπηρεσίας κοινοχρησίας οχημάτων.