Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η συσχέτιση δηλωθείσας και παρατηρηθείσας συμπεριφοράς των οδηγών με χρήση αισθητήρων έξυπνων κινητών τηλεφώνων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Για αυτό το σκοπό, τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα και αφορούσαν στις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, στη μέση ταχύτητα και στα χιλιόμετρα που διένυσε ο κάθε οδηγός. Μέσω της εφαρμογής OSeven καταγράφηκαν οι διαδρομές 19 οδηγών, σε αυτοκινητόδρομος και αστικές και υπεραστικές, ενώ η δηλωθείσα συμπεριφορά τους μέσω ειδικού ερωτηματολογίου. Για την ανάλυση των στοιχείων των μετρήσεων και των απαντήσεων αναπτύχθηκαν δύο στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης poisson: ένα για τις απότομες επιταχύνσεις και ένα για τις απότομες επιβραδύνσεις. Τα αποτελέσματα και από τα δύο μοντέλα έδειξαν ότι η εμπειρία οδήγησης, η ηλικία του οδηγού, ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων, η ηλικία του οχήματος, τα πρόστιμα που έχει λάβει ο οδηγός τα τρία τελευταία χρόνια αποτελούν παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση των απότομων συμβάντων. Από τη συγκριση με την κατά δήλωση συμπεριφορά τους προέκυψε σύγκλιση με την παρατηρηθείσα συμπεριφορά στις περισσότερες περιπτώσεις.