Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η σύγκριση του επιπέδου οδικής ασφάλειας μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν στοιχεία οδικού περιβάλλοντος και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών για την δεκαετία 2009-2019. Για την ανάλυση των δεδομένων, αναπτύχθηκαν γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης πολλαπλών μεταβλητών που αφορούν στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Βρέθηκε ότι, όσο αυξάνεται το όριο ταχύτητας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών σε οδικά ατυχήματα

Επίσης, η αύξηση του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. συσχετίζεται με τη μείωση του αριθμού των νεκρών στα οδικά ατυχήματα τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ε.Ε. Τέλος, η μεταβλητή που επηρεάζει περισσότερο τον αριθμό των νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων σε οδικά ατυχήματα τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ε.Ε. είναι το όριο ταχύτητας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (Data Envelopment Analysis – DEA), μέσω της οποίας κατατάχθηκαν τα Κράτη/ Πολιτείες αναλόγως των επιδόσεων τους στην οδική ασφάλεια και προέκυψε ότι τα Κράτη της Ε.Ε. έχουν καλύτερες επιδόσεις οδικής ασφάλειας σε σύγκριση με τις Πολιτείες των Η.Π.Α. ενδεχομένως κυρίως λόγω του μεγαλύτερου αριθμού κυκλοφορούντων οχημάτων και μικρότερου ποσοστού δημόσιων συγκοινωνιών στις Η.Π.Α..