Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των οδηγών της Μεσσηνίας απέναντι στην οδική ασφάλεια, με βάση τις επιλογές τους σε αναβαθμίσεις ασφάλειας του οδικού δικτύου Καλαμάτα – Πύλος. Τα στοιχεία συλλέχτηκαν από ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε επαρκές δείγμα οδηγών της Μεσσηνίας. Στα ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος δεδηλωμένης προτίμησης για διάφορα σενάρια χρόνου διαδρομής και ετήσιας εισφοράς για την αναβάθμιση και συντήρηση του οδικού δικτύου. Αναπτύχθηκε μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για την αποτύπωση της συμπεριφοράς των οδηγών συναρτήσει των χαρακτηριστικών τόσο των ίδιων όσο και των οδικών δικτύων. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η πιθανότητα επιλογής ενός αναβαθμισμένου οδικού δικτύου έναντι του υφιστάμενου εξαρτάται σαφώς από το χρόνο και το κόστος αλλά και το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, την εκπαίδευση και το εισόδημα των χρηστών του οδικού δικτύου.