Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής του θυμού στην οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης και συμπλήρωση ερωτηματολογίων με την κλίμακα DAX σε δείγμα 125 οδηγών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ομαδοποιήθηκαν με τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης σε συνιστώσες θυμού. Έπειτα αναπτύχθηκαν μοντέλα γραμμικής και λογαριθμογραμμικής παλινδρόμησης. Από την εφαρμογή των μοντέλων προκύπτει ότι οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα οδηγικού θυμού από τις γυναίκες και πως ο θυμός μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας. Η παρουσία θυμού σχετίζεται με την αύξηση της μέσης ταχύτητας, τη μείωση της χρονοαπόστασης από το προπορευόμενο όχημα και την αύξηση των πιθανοτήτων εμπλοκής σε ατύχημα και παραβίασης του ΚΟΚ. Ενώ η παρουσία συγχωρητικής διάθεσης και ανωτερότητας επιφέρει τα αντίστροφα αποτελέσματα.