Τα αυτόνομα οχήματα αποτελούν ήδη μέρος της ζωής μας με στόχο να αλλάξουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε τις μεταφορές. Επιπλέον, παρόλο που η κοινοχρησία οχημάτων άρχισε να χρησιμοποιείται σε ορισμένες χώρες, η στάση της κοινής χρήσης αυτόνομων οχημάτων για λόγους καθημερινής κινητικότητας δεν έχει ακόμη διερευνηθεί επαρκώς.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναλύσει την επίδραση των αυτόνομων οχημάτων στη συμπεριφορά μετακίνησης καθώς και να προσδιορίσει τα κύρια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό αναλύονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από 235 μετακινούμενους που συμμετείχαν σε έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης με ερωτηματολόγιο. Μέσω των μοντέλων πολυωνυμικής και της διωνυμικής παλινδρόμησης εξετάστηκε η επιροή του κόστους, του χρόνου και της ασφάλειας στην επιλογή ενός αυτόνομου οχήματος ή ενός αυτόνομου οχήματος κοινής χρήσης. Βάσει των αποτελεσμάτων, οι ερωτηθέντες εξέφρασαν μια θετική στάση απέναντι στα αυτόνομα οχήματα στο σύνολό τους, ωστόσο ανησυχούσαν ελαφρώς για να μοιραστούν με άλλους ένα αυτόνομο όχημα. Εστιάζοντας σε αυτόν τον τρόπο μεταφοράς προτιμούν να είναι μόνοι σε αυτόνομο όχημα και να μην το μοιράζονται με άγνωστους ανθρώπους. Επιπλέον, ο χρόνος είναι η παράμετρος με την υψηλότερη επίδραση στην επιλογή του τρόπου μεταφοράς.