Στόχο της Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών οδικής ασφάλειας μεταξύ των διαφορετικών γενεών στην Ελλάδα, με τη χρήση στατιστικών μοντέλων. Για το σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν κατάλληλα δεδομένα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, κατά το χρονικό διάστημα 1985-2018. Σε πρώτο στάδιο η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βασικό κριτήριο τον καθορισμό των οδικών ατυχημάτων που αφορούν στα μέλη της κάθε γενιάς ξεχωριστά (Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Generation Y, Generation Z), καθώς και εκείνων που αφορούν στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες κάθε γενιάς (<18, 18-25, 26-64, 65+). Παράλληλα, προσδιορίστηκαν τα αντίστοιχα μεγέθη του πληθυσμού και τα έτη των παρατηρήσεων οδικών ατυχημάτων, με σκοπό την αξιόπιστη και συγκριτική αξιολόγηση των γενεών. Από την εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων λογαριθμογραμμικής παλινδρόμησης προέκυψε ότι ο αριθμός των παθόντων ακολουθεί αυξητική τάση κατά την μετάβαση από τις παλαιότερες γενιές προς τις νεότερες, κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι τα μέλη των νεότερων γενεών χαρακτηρίζονται από αυξημένες δραστηριότητες και μετακινήσεις. Επίσης, για την ηλικιακή ομάδα 26-64 ετών οι περισσότεροι παθόντες με επιβατικό όχημα ανήκουν στην Generation X, ενώ με δίκυκλο στην Generation Y. Αυτό πιθανότατα οφείλεται αφενός στο ότι τα μέλη των δύο γενεών συνδέονται με διαφορετικές οικονομικές περιόδους της χώρας και αφετέρου στο χαρακτηριστικό των μελών της Generation Y να παρουσιάζουν μια γενικότερη καθυστέρηση στη μετάβαση στα επόμενα στάδια της ζωής τους, η οποία περιλαμβάνει και την απόκτηση ιδιωτικού οχήματος, καθιστώντας έτσι συχνότερη την επιλογή μοτοσυκλετών ως μέσο μετακίνησης.