Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η συγκριτική διερεύνηση του  κόστους των νεκρών και των σοβαρά τραυματισμένων στα οδικά ατυχήματα και συγκεκριμένα η συσχέτιση τους με κοινωνικούς, συγκοινωνιακούς και οικονομικούς δείκτες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάλυση, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από διάφορες διεθνείς πηγές και αναπτύχθηκε ενιαία  βάση δεδομένων με στοιχεία για όλα τα κράτη για το ποσοστό χρήσης επιβατικών οχημάτων, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., τον πληθυσμό, τον αριθμό νεκρών στα οδικά ατυχήματα, τις αυτοκτονίες, τον αριθμό επιβατικών οχημάτων, τον οικονομικό δείκτη Misery Index και άλλους για το έτος 2015. Με την μέθοδο της στατιστικής ομαδοποίησης (two-step cluster) πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός των κρατών σε τρεις ομάδες (οικονομικά ισχυρά, οικονομικά αδύναμα, πληθυσμιακά μεγάλα). Εφαρμόστηκε μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης τόσο για το σύνολο των κρατών, όσο και για τις επιμέρους ομάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση του ποσοστού χρήσης επιβατικών οχημάτων οδηγεί σε μείωση του κόστους ατυχήματος, ενώ αντίθετα η αύξηση του οικονομικού δείκτη Misery Index οδηγεί σε αύξηση του κόστους. Επιπλέον, στα οικονομικά ισχυρά κράτη παρατηρείται υψηλότερο κόστος ατυχήματος σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες.