Το αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας έχει ως σκοπό την ανάπτυξη προτύπων ταχύτητας του οδηγού με βάση λεπτομερή δεδομένα του τρόπου οδήγησης που συλλέγονται από αισθητήρες κινητών τηλεφώνων. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν τον τρόπο οδήγησης του οδηγού (απότομη επιτάχυνση, απότομη επιβράδυνση, απόσταση ταξιδιού, ποσοστό χρόνου οδήγησης σε κάθε τύπο οδού, τυπική απόκλιση μέσης επιτάχυνσης κάθε οδηγού στις μετακινήσεις του,  κτλ.) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και καθορίζουν την ταχύτητα που αναπτύσσει ο εκάστοτε οδηγός ανάλογα τις συνθήκες.