Η Διπλωματική αυτή Εργασία, στοχεύει στη διερεύνηση της επιρροής της αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας, στην Οδική Ασφάλεια. Η εφαρμογή τουσυγκεκριμένου μέτρου χρήζει ιδιαίτερης έρευνας, καθώς επιφέρει διαφοροποιήσειςστις συνθήκες φωτισμού, που είναι ένας από τους παράγοντες που επιδρούν στηνπρόκληση οδικών ατυχημάτων. Πέρα από την αναζήτηση βιβλιογραφίας πουαναφέρεται σε έρευνες με παρόμοιο αντικείμενο, απαραίτητο στάδιο στη διαδικασίαεκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας ήταν η συλλογή των κατάλληλων στοιχείωνοδικών ατυχημάτων, κυκλοφοριακών φόρτων, ημερολόγιου και ηλιακού κύκλου, ηεπεξεργασία και ανάλυση των οποίων οδήγησε σε σειρά αποτελεσμάτων. Φάνηκε ότιυπάρχει μη αμελητέα επιρροή της αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας στην ΟδικήΑσφάλεια, αφού μετά από την εαρινή αλλαγή παρατηρείται αύξηση του σχετικούδείκτη ατυχημάτων κατά περίπου 3%, ενώ αντίθετα μετά από τη φθινοπωρινήαλλαγή παρατηρείται αντίστοιχη μείωση. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονταιαπό τη μακροσκοπική ανάλυση των οδικών ατυχημάτων και των κυκλοφοριακώνφόρτων.